marketing lojalnościowy, programy motywacyjne

Edenred - Twój partner
w marketingu lojalnościowymZ nami zmotywujesz każdego

1 2 3

Ekspert radzi

Karty premiowe Edenred regulacje prawno – podatkowe

W jakich przypadkach związanych z konkursem oraz sprzedażą premiową osoba fizyczna nie musi płacić podatku dochodowego?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a, 68 i 68a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – ustawy o PODF- osoba fizyczna jest zwolniona z podatku dochodowego w przypadku:

  • Świadczeń przekazanych w ramach promocji lub reklamy - jednorazowo do 200 zł, (pkt 68a)
  • Nagród w ramach sprzedaży premiowej - jednorazowo do 2 000 zł, (pkt 68)
  • Nagród w ramach konkursu z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu - jednorazowo do 2 000 zł, (pkt 68)
  • Nagród w ramach loterii promocyjnej - jednorazowo do 2.280 zł (pkt 6a)

W powyższych przypadkach organizator nie jest zobowiązany do pobierania podatku i składania deklaracji PIT-8c lub PIT-8AR.

Podatek VAT

Elektroniczne i papierowe bony premiowe nie podlegają opodatkowaniu VAT w przeciwieństwie do artykułów promocyjnych bezpłatnie rozdawanych w akcjach marketingowych. W praktyce oznacza to oszczędności na wydatkach promocyjnych w wysokości 23%.
Zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 zmianami późn. zm.), opodatkowaniu podlegają czynności, których przedmiotem są towary lub usługi. Zgodnie z definicją towaru, zawartą w art. 2 pkt 6 towarami są „rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii”. Wydanie znaków legitymacyjnych (kart i bonów premiowych) nie będąc świadczeniem usługi lub towarem nie jest, więc czynnością podlegającą opodatkowaniu. Potwierdza to też orzecznictwo organów skarbowych
Podstawa prawna: Podatkiem VAT w rozumieniu w/w ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz.535 z późn. zmianami) obciążona jest więc jedynie wysokość prowizji.

Sprzedaż premiowa – definicja

Co jest sprzedaż premiowa...?

Akcja, w której w związku z dokonaniem określonego zakupu kupującemu przyznawana jest nagroda. Sprzedaż premiowa związana jest z uatrakcyjnieniem zakupu danych towarów – przyznając jako nagrodę inny towar danej firmy. Sprzedaż premiowa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie musi być ograniczona tylko do sprzedaży rzeczy, ale obejmuje również wynagrodzenie za zakup usług. Polega na działaniu: do każdego sprzedanego w danym okresie, konkretnego i ustalonego wcześniej wyrobu, dodawana jest nagroda. Nagrodę otrzymuje więc każdy nabywca towaru, który spełni wymagane warunki, którymi są zakup określonego przez sprzedawcę/przedsiębiorcę/firmę towaru lub usługi i zaakceptować regulamin promocji. (definicją pisma Ministra Finansów z 1995 roku i powszechna praktyką US)

Czym nie jest sprzedaż premiowa?

Na pewno nie jest nią darowizna oraz promocja, w której nagroda wydawana jest np.: co dziesiątemu klientowi nabywającemu towar. Sprzedaż premiowa nie występuje także wtedy, kiedy nagroda jest losowana spośród osób, biorących udział w promocji, czyli nabywców premiowanych towarów. Od strony prawnej akcja nie stanowi sprzedaży premiowej kiedy jej zasady nie są konkretnie i czytelnie oznaczone lub kiedy brak jest obiektywnie określonych warunków otrzymania nagrody. Dlatego należy bezwzględnie pamiętać o zapisaniu odpowiednich warunków promocji w regulaminie akceptowanym przez klientów.

Konkurs

Podobnie jak przy akcji promocyjnej o charakterze sprzedaży premiowej – zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Organizator w ramach konkursów ma obowiązek przed wydaniem nagrody pobrać od wygrywającego podatek w wysokości 10 % wartości nagrody i do dnia 20 następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany, wpłacić podatek do swojego Urzędu Skarbowego. Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – Organizator przesyła zaś do Urzędu Skarbowego roczną deklarację PIT-8AR.

W omawianej ustawie jest również zapis o zwolnieniach z opodatkowania. Wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach publicznych do kwoty 2 000 PLN (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF).

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zgodnie z art. 15.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz U. z 200 r. Nr 54, poz.654 z późn. zm.)

  • konkursy publiczne i sprzedażowe
  • sprzedaż premiowa i programy lojalnościowe