marketing lojalnościowy, programy motywacyjne

Edenred - Twój partner
w marketingu lojalnościowymZ nami zmotywujesz każdego

1 2 3

KARTY PREMIOWE EDENRED REGULACJE PRAWNO-PODATKOWE

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a, 68 i 68a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 200 z późn. zm.) – „ustawa o PDOF” - osoba fizyczna jest zwolniona z podatku dochodowego m.in. w przypadku uzyskania nieodpłatnie:

• świadczeń przekazanych w ramach promocji lub reklamy - jednorazowo do 200 zł – przy czym zwolnienie nie dotyczy świadczeń przekazywanych m.in. własnym pracownikom lub zleceniobiorcom (pkt 68a);

• nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jednorazowo do 2000 zł – pod warunkiem, że nagroda nie dotyczy prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej (pkt 68);

• wygranych w konkursie z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu - jednorazowo do 2000 zł (pkt 68);

• wygranych w konkursie organizowanym i emitowanym (ogłaszanym) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) - jednorazowo do 2000 zł (pkt 68);

• wygranych w loterii promocyjnej - jednorazowo do 2280 zł - przy czym za jednorazową wartość wygranych w loterii promocyjnej uważa się kwotę uzyskaną na podstawie jednego losu lub innego dowodu udziału w grze (pkt 6a).

 

W powyższych przypadkach świadczeniodawca (organizator) nie jest zobowiązany do pobierania podatku i składania deklaracji PIT-8C lub PIT-8AR.

 

Jak pobrać od osoby fizycznej i odprowadzić podatek dochodowy, jeśli jest należny?

Jeżeli warunki uprawniające do zwolnienia nie zostały spełnione, organizator sprzedaży

premiowej, konkursu lub loterii promocyjnej ma obowiązek przed wydaniem nagrody pobrać od osoby nagrodzonej / wygrywającego podatek w ryczałtowej wysokości 10% wartości nagrody / wygranej i do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany, wpłacić podatek do swojego Urzędu Skarbowego. Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – organizator przesyła zaś do Urzędu Skarbowego roczną deklarację PIT-8AR. Natomiast w przypadku pozostałych świadczeń przekazanych w ramach promocji lub reklamy, podmiot, który je wydał, co do zasady sporządza i przesyła do osoby fizycznej oraz jej Urzędu Skarbowego informację PIT-8C. Informacja ta przesyłana jest do końca lutego następnego roku podatkowego.